شیوه های پرداخت

فروشگاه اینترنتی خیمه گاه با توجه به ارائه سرویس های دانلودی صرفا از طریق پنل پرداخت zarinpal.com ارائه سرویس خواهد نمود.
شما با بهره مندی از کارتهای عضو شبکه شتاب، پس از انتخاب محصول مورد نظر خود به پنل پرداخت متصل شده و به سادگی محصول خود را تهیه خواهید نمود.